Skip to main content
مجله هوافضا
مجله صنایع هوافضا
شماره ۱۶۱
مجله صنایع هوافضا
شماره ۱۶۱
اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲
تعداد صفحه: ۶۰
صفحات نمونه: دانلود
قیمت:
۲۰۰۰۰ تومان
۱۰ ٪
۱۸۰۰۰ تومان

- رونمایی از موشک هایپرسونیک فتاح
- پاتریوت در اوکراین؛ یک تهدید یا فرصت؟
- اولین پرتابگر اروپایی با قابلیت استفاده مجدد
- پرواز اژدهای زرد در عرصه ماهواره‌برهای سوخت جامد
- بزرگترین پرتابگر چاپ فلزی سه بعدی