Skip to main content
مجله هوافضا
مجله صنایع هوافضا
شماره ۱۵۲
مجله صنایع هوافضا
شماره ۱۵۲
بهمن ۱۴۰۰
تعداد صفحه: ۶۴
صفحات نمونه: دانلود
قیمت:
۱۸۰۰۰ تومان

- پرتاب موفق ابرتلسکوپ فضایی جیمز وب
- پرتاب تحقیقاتی ماهواره‌بر سیمرغ با سه محموله
- ماموریت‌های مهم صنعت فضایی دنیا در سال 2021
- معرفی برخی استارتاپ‌های فضایی قابل توجه در سال 2021
- رشد اقتصاد فضایی جهان در سال 2021
- برترین کارآفرینان حوزه فضایی در سال 2021