Skip to main content
انصراف اسا از ارسال فضانورد به ایستگاه فضایی چین
اسا در پی اتخاذ خط مشی‌ای برای حذف زباله‌های فضایی
بودجه سه سال آینده سازمان فضایی اروپا تعیین شد