Skip to main content
پنتاگون دستور تعمیر لرزش موتور برای کل ناوگان اف-۳۵ را داد
رونمایی پایگاه هوایی عقاب ۴۴ ارتش